پرینت

متن

تسمه های V شکل پیچیده

تسمه های V شکل معمولی

این نوع تسمه استفاده رایجی در انتقال قدرت دارد که انواع مختلفی از آن از جمله تسمه های مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر روغن و انواع انعطاف پذیر آن را تولید می کنیم.

کاربرد: صنایع مهندسی عمومی و صنایع کشاورزی

انواع اصلی: FM, M, K, Z, A, B, C, D, E, 3L, 4L and 5L