پرینت

متن

تسمه های vشکل پیچیده با نوار بهم متصل شده

تسمه های V شکل با نوار بهم وصل شده از تسمه های معمولی یا باریکی تشکیل شده که با نواری محکم بهم وصل شده اند.

کاربرد: قابل استفاده در شفت درایو های عمودی، درایوهای V مسطح، کمپرسورها، پمپ ها و درایوهای کشاورزی.

انواع اصلی: RA, RB, RC, R3V, R5V, R8V, RSPZ, RSPA, RSPB and RSPC