پرینت

متن

تسمه های vشکل دوبل

تسمه های V شکل دوبل که تمسه های شش گوشه نیز نامیده می شوند، چهار گوشۀ آن در کار درگیر هستند.

کاربرد: ماشین آلات نساجی و کشاورزی

انواع اصلی: AA, BB, CC