پرینت

متن

تسمه های vشکل باریک

تمسه V شکل باریک با دوبرابر حجم انتقال قدرت نسبت به تسمه های v شکل معمولی به موجب تاثیری که شکاف آرایش مثلثی آن ایجاد می کند. از ویژگی های آن عبارتند از انتقال قدرت پرسرعت، طراحی فشرده و صرفه جوی انرژی.

کاربرد: تسمه V شکل باریک را می توان در تمامی محرک های جدید اعم از محرک های بار سبک و سنگین استفاده نمود.

انواع اصلی: SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V, 5V and 8V