پرینت

متن

تسمه بدون روکش پشتی

ساختار: 1. سطح رویی می تواند صاف یا رده دار باشد؛2. لایه های تار و پود دار.