پرینت

متن

تسمه های وی شکل اتو پُلی
 

تسمه های وی شکل موتوری چند جزئی (پُلی) اساساً برای سری PK مورد ا ستفاده قرار می گیرند. تسمه های PK این شرکت از مواد خاصی تهیه شده اند تا برابر حرارت، فرسایش و خوردگی روغن از مقاومت بالایی برخوردار باشند.

مواد شامل CR و EPDM تسمه


oly V-Belts « Automotive Belts « Power Transmission Be.docx